«

»

Print this Post

Suomen Saksanopettajat ry:n lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän (OKM 2012:6) ehdotuksesta

Perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijaon uudistamista valmistellut virkamiestyöryhmä luovutti esityksensä perusopetuksen tuntijaosta opetusministeri Jukka Gustafssonille 24.2.2012. Esityksessä on nostettu esille edellisessä tuntijaossa avoimeksi jääneet kysymykset ja toimenpiteet kielenopetuksen monipuolistamiseksi ja kielenopetuksen järjestämisen uudistamiseksi.

Esityksen mukaan kieliohjelmaa monipuolistetaan kohdentamalla A2- ja B2-kielten opetuksen järjestämiseen valtion erityisavustusta. Suomen Saksanopettajat ry on erittäin tyytyväinen siihen, että tuntijakoesityksessä on huomioitu erityisesti valinnaisia kieliä koskeva ongelma, kun useat kunnat säästösyistä eivät ole taloudellisesti kireässä tilanteessa pystyneet perustamaan kieliryhmiä tai kieliryhmien aloituskoot ovat olleet suuret. Valinnaiset kielet ovat joutuneet ”kilpailemaan” taito- ja taideaineiden kanssa perusopetuksen hyvinkin teoreettisessa tuntijaossa. Seurauksena valinnaisten kielten suosio valinnaisaineena on vähentynyt. Uudessa tuntijakoesityksessä ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä kielten aseman parantamiseksi. Valtion erityisavustus antaakin kunnille mahdollisuuden järjestää opetusta myös vähemmän luetuissa kielissä. Valinnaiset kielet esitetään tarjottavaksi varsinaisen valinnaisainekiintiön ulkopuolella, jolloin ”kilpailu” taito- ja taideaineiden kanssa vähenisi. Riskinä kuitenkin on, että valinnaiskieltä ei valita lainkaan, jos opetus järjestetään kokonaan tuntikehyksen ulkopuolella ylimääräisinä tunteita. Suomen Saksanopettajat ry arvostaa uuden tuntijakoesityksen pyrkimystä monipuolistaa maamme kielivarantoa, mutta haluaa kiinnittää huomiota esityksen ongelmakohtiin.

A1- ja A2- KIELET

Esityksessä ehdotetaan A1-kielestä siirrettäväksi yksi tunti vuosiluokilta 7–9 vuosiluokille 3–6. A2-kielen tuntimäärää ehdotetaan vähennettäväksi kahdella tunnilla. A1 kielen tuntimäärä perusasteen aikana tulisi olemaan 16 tuntia ja A2-kielen tuntimäärä 10 tuntia.

Suomen Saksanopettajat ry:n mielestä A1- ja A2-kielten oppimäärien eriyttäminen toisistaan johtaa väistämättä siihen, että niiden tavoitteet tulee eriyttää omiksi kokonaisuuksiksi koko perusasteen aikana. Jos A1- ja A2-kielten tuntimäärät eroavat esityksen mukaisesti, tulee A1- ja A2-kielet opettaa erillisinä oppimäärinä koko perusopetuksen ajan. Oppimäärissä ei voi mitenkään enää saavuttaa samaa tavoitetasoa suuren tuntimääräeron vuoksi. Erikseen järjestettävä A1- ja A2-kielen opetus vaikuttaa myös lukioon. A2-kielelle tulee myös lukiossa asettaa oma tavoitetasonsa sekä lukiokurssien että ylioppilaskokeen osalta tai A2-kielessä tulee tarjota riittävästi lisäkursseja A1-kielen tavoitetason saavuttamiseksi ylioppilaskokeeseen mennessä. Tähän tulee varata myös erityistukea. Tulevassa opetussuunnitelmatyössä tulee ko. asiaan kiinnittää riittävää huomiota.

A1-kielestä ollaan tuntijakoesityksessä siirtämässä yksi tunti yläkoulun puolelta alakoulun puolelle. Tämä muutos tulee vaikeuttamaan nykyisen A1 -kielen taitotason ylläpitämistä, sillä oppisisällön siirtäminen sellaisenaan alaluokille on mahdotonta. Yläluokkien aihepiireistä ja kielen rakenteista karsiminen valitettavasti tulee madaltamaan A1-kielen osaamisen tasoa perusopetuksen päättövaiheessa. Esitämme, että A1-kielestä ei siirretä esitettyä 1 tuntia perusopetuksen alaluokille.

VALTION ERITYISAVUSTUS KOHDENNETTAVAKSI SEKÄ A1-, A2- ETTÄ B2- KIELIIN VÄHEMMÄN LUETUISSA KIELISSÄ.

VALTION ERITYSAVUSTUSTA MYÖS TOISEEN KOTIMAISEEN KIELEEN JA ENGLANNIN KIELEEN A2-KIELINÄ

Uuteen tuntijakoehdotukseen sisältyy vaara, että koulutuksen järjestäjät vaihtavat nykyisiä, vähemmän luettuja A1-kieliä (ranska, saksa, venäjä, espanja, italia) A2-kieliksi, jotta ne olisivat oikeutettuja hakemaan valtion erityisavustusta ko. kielten opetuksen järjestämiseksi. Suomen Saksanopettajat ry on huolissaan siitä, että uuden tuntijakoesityksen kautta englannin kielen valta-asema A1-kielenä vain vahvistuu entisestään perusopetuksessa. Vaarana on kielivarantomme kaventuminen nykyisestä.

Suomen Saksanopettajat ry ehdottaa, että koulutuksen järjestäjä voisi saada valtionerityisavustusta vähemmän luettujen kielten kuten ranskan, saksan, venäjän, espanjan ja italian opetuksen järjestämiseen sekä A1-, A2- että B2- kielissä. Yhtä tärkeää olisi, että myös englannin ja toisen kotimaisen kielen opiskelua A2-kielenä tuettaisiin valtion erityisavustuksella. Näin tuki kohdentuisi tarkoituksenmukaisesti eli nimenomaan kielenopetuksen monipuolistamiseksi.

MAHDOLLISUUS OPISKELLA SEKÄ A2- ETTÄ B2-KIELTÄ

Uudella tuntijakoesityksellä halutaan lisätä valinnaisen B2-kielen opiskelijamääriä. Jos sekä A2- että B2-kielen opetus aiotaan järjestää irrallaan muista valinnaisista aineista oppilaan kokonaistuntimäärän lisätunteina, on vaara, että ko. kielten asema ja houkuttavuus heikkenee. Varsinkin niiden oppilaiden, jotka olisivat kiinnostuneita opiskelemaan kahta ylimääräistä kieltä, tuntimäärä nousee melko suureksi.Vaikka valtion erityistuki on erinomainen uudistus, onko perusasteen oppilas varsinkaan yläluokilla kuitenkaan valmis tai halukas 4 tunnin lisätuntimäärään?

Koska tavoitteena on, että kaikenlaiset oppilaat hakeutuisivat kieliopintoihin, valinnaiskielten tuntien ei pitäisi pidentää oppilaiden koulupäiviä suhteettoman paljon. On myös huomattava, että useilla alueilla maassamme on paljon kuljetusoppilaita, joiden koulupäivän alkamis- ja loppumisajankohtaa ei voida helposti pidentää koulukuljetusten vuoksi. Suomen Saksanopettajat ry mielestä oppilaan tulisi voida käyttää valinnaistunteja A2- tai B2-kielen opiskeluun, vaikka näitä kieliä tarjottaisiinkin valtion eritysavustuksella. Lisäksi A2- ja B2-kielten opetus tulee sijoittaa oppilaiden työjärjestykseen ja järjestää oppilaan työpäivän aikana.

Suomen Saksanopettajat ry pitää positiivisena sitä, että valinnaisten kielten arvosana merkitään päättötodistukseen yhtäläisin perustein. Valinnaisen kielen oppimismenestyksen ei kuitenkaan tulisi vaikeuttaa oppilaan hakeutumista jatko-opintoihin ja esitämmekin, ettävalinnaisen kielen arvosanan voisi jättää huomioimatta jatko-opintoihin pyrittäessä, mikäli se laskee oppilaan keskiarvoa.

VALINNAISKIELTEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN VALTION ERITYISAVUSTUKSEN AVULLA

Mikäli kieltenopetuksen rahoittamisessa päädytään valtion erityisavustukseen, on taattava, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säästöt eivät kohdennu näihin rahoihin. Edellisessä tuntijakoesityksessä otettiin kantaa opetuksen järjestäjien velvollisuuteen tarjota valinnaisia kieliopintoja. Kantaa otettiin myös aloitusryhmäkoon minimin puolesta. Uudessa tuntijakoesityksessä todetaan, että koulutuksen järjestäjä määrittää kielenopetuksen ryhmäkoon. Koulutuksen järjestäjä voi siis edelleen olla tarjoamatta A2- tai B2-kieliä säästösyihin vedoten tai jättää ryhmiä perustamatta kohtuuttoman suurien ryhmäkoko-vaatimusten vuoksi. Suomen Saksanopettajat ry esittääkin, että valinnaiskielten opetuksen järjestämiseksi tarkoitettu valtion erityisavustuksen suuruus olisi riippuvainen ko. kielten ryhmien määrästä, ei kielen valinneiden oppilaiden määrästä. Koulutuksen järjestäjä saisi sitä enemmän avustusta, mitä enemmän se perustaa valinnaisen kielen ryhmiä. Näin kannustettaisiin perustamaan myös pieniä kielen ryhmiä. Tätä kautta olisi mahdollisuus monipuolistaa kielenopetusta, joka on uuden tuntijakoesityksen keskeinen tavoite.

MAANTIETEELLISEN TASA-ARVON TURVAAMINEN

Kielitaidon merkitys ja huoli kielitaitoisen työvoiman saatavuudesta on otettu huomioon esityksessä, jossa valtion eritysavustusta perustellaan poikkeuksellisilla koulutus- ja yhteiskuntapoliittisilla syillä. Ratkaisevaa esityksen onnistumisessa on se, tarttuvatko koulutuksen järjestäjät mahdollisuuteen hakea valtion erityisavustusta kieltenopetuksen järjestämiseen. Tässä esityksessä kielivarannon monipuolistuminen edellyttää myös sitä, että oppilaat ovat valmiita opiskelemaan kieliä vähimmäistuntimäärän ylittävillä tunneilla.

Suomen Saksanopettajat ry painottaa, että uuden tuntijaon tulee vahvistaa alueellista tasa-arvoa ja lisätä oppilaiden kiinnostusta kieltenopiskeluun vanhempien koulutustaustasta riippumatta.

TIIVISTELMÄ:

Suomen Saksanopettajat ry esittää, että

A1- ja A2-kielet tulee opettaa erillisinä oppimäärinä koko perusopetuksen ajan, jos niiden tuntimäärät aiotaan toteuttaa esityksen mukaisesti.

A1-kielestä ei tule siirtää esitettyä 1 tuntia perusopetuksen alaluokille.

valtion erityisavustus tulee kohdentaa vähemmän luettuihin kieliin sekä A1-, A2- että B2- kielissä.

myös toisen kotimaisen kielen ja englannin kielen opetusta A2-kielenä tulee tukea valtion erityisavustuksella.

oppilaan tulisi voida käyttää myös valinnaistunteja A2- tai B2-kielen opiskeluun, vaikka näitä kieliä tarjottaisiinkin valtion eritysavustuksella. A2- ja B2-kielten opetus tulee sijoittaa oppilaiden työjärjestykseen ja järjestää oppilaan työpäivän aikana.

valinnaisen kielen arvosanan voisi jättää huomioimatta jatko-opintoihin pyrittäessä, mikäli se laskee oppilaan keskiarvoa.

valinnaiskielten opetuksen järjestämiseksi tarkoitettu valtion erityisavustuksen suuruus olisi riippuvainen ko. kielten ryhmien määrästä.

uuden tuntijaon tulee vahvistaa alueellista tasa-arvoa ja lisätä oppilaiden kiinnostusta kieltenopiskeluun vanhempien koulutustaustasta riippumatta.

Suomen Saksanopettajat ry:n hallituksen puolesta;

Outi Verkama
Suomen Saksanopettajat ry:n puheenjohtaja

outi.verkama@koulut.tampere.fi
P. 050 353 4229

Permanent link to this article: https://www.suomensaksanopettajat.fi/suomen-saksanopettajat-ryn-lausunto-perusopetuksen-yleisten-valtakunnallisten-tavoitteiden-seka-perusopetuksen-tuntijaon-uudistamista-valmistelleen-tyoryhman-okm-20126-ehdotuksesta/

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.