Print this Page

Säännöt

Säännöt

1 §
 Yhdistyksen nimi on Suomen saksanopettajat – Tysklärarna i Finland – Finnischer Deutschlehrerverband r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko valtakunta.

2 §
 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä toimintaa saksan kielen opetuksen hyväksi, valvoa heidän oikeudellisia ja palkkauksellisia etujaan ja toimia heidän yhteiskunnallisen asemansa ja työolosuhteittensa parantamiseksi.

3 §
 Sääntöjen 2 §:ssä mainittua tarkoitusta varten yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja muita samantapaisia yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä tilaisuuksia, tekee aloitteita saksan kielen opetuksessa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi sekä harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista koulutus- ja julkaisutoimintaa ja pitää yllä yhteyksiä kotimaassa ja ulkomaille. Yhdistys on oikeutettu hallitsemaan kiinteää omaisuutta, ottamaan vastaan lahjoituksia ja jakamaan stipendejä. Hallitus laatii ohjelman yhdistyksen tilaisuuksiin samoin kuin vuosikokoukseen joko omasta aloitteestaan tai yhdistyksen jäsenten tekemien ehdotusten pohjalta.

4 §
 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen maamme peruskoulun, lukion, ammatillisen oppilaitoksen, korkeakoulun tai niihin verrattavan oppilaitoksen saksan kielen opettaja, vastaavan koulutuksen saanut tai saava henkilö. Jäsenyys edellyttää yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun suorittamista.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen hallituksen yksimielisesti ehdottaman henkilön. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

5 §
 Jäsenen, joka ei kahteen vuoteen ole suorittanut jäsenmaksuaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.

6 §
 Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä, joista yhden (1) tulisi olla ruotsinkielinen, sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on neljä (4) vuosittain erovuorossa. Heidät voidaan valita myös uudelleen. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden ratkaisee arpa.

7 § 
Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa yhdistyksen syyskokouksesta. Tässä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää rahastonhoitajan ja sihteerin joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle omasta aloitteestaan tai jos kaksi (2) sen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla, mukaanluettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi alkaa yhdistyksen syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää seuraavan kalenterivuoden.

8 §
 Hallituksen tehtävänä on:
1. hoitaa yhdistyksen asioita, edustaa sitä sekä kantaa ja vastata sen puolesta;
2. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa niissä käsiteltävät asiat;
3. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten tekemät päätökset;
4. hoitaa yhdistyksen rahastoja ja muita varoja;
5. hyväksyä uudet jäsenet ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
6. valita yhdistyksen edustajat alan kotimaisiin ja ulkomaisiin tilaisuuksiin;
7. valita ehdokkaat yhden (1) varsinaisen ja yhden (1) varajäsenen valitsemiseksi Suomen kieltenopettajien liiton SUKOLin hallitukseen kolmivuotiskaudeksi.

9 §
 Yhdistyksen nimen merkitsee hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

10 §
 Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kutsun kokouksiin lähettää hallitus kirjallisesti kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Tällöin on noudatettava yhdistyslain määräyksiä.

11 §
 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta;
4. esitetään toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;
5. päätetään muista hallituksen kokoonkutsussa mainituista asioista.

12 §
 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
4. käsitellään seuraavan vuoden talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus;
5. valitaan kahdeksi (2) vuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, joka on myös yhdistyksen puheenjohtaja. Samoin kahdeksi (2) vuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) varajäsentä sääntöjen 6 §:n mukaisesti, sekä yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä;
6. valitaan yhdistyksen varsinaiset edustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa Suomen kieltenopettajien liiton SUKOLin liittokokoukseen 1 edustaja kutakin alkavaa 300 jäsentä kohti. Edustajat ja varaedustajat valitaan joko hallituksesta tai sen ulkopuolelta, kuitenkin niin, että varaedustaja tulee samalta alueelta kuin varsinainen edustaja ja ainakin yksi (1) edustaja on hallituksen jäsen. Edustajien toimikausi on kolme (3) vuotta ja alkaa valintavuotta seuraavan kalenterivuoden alusta;
7. päätetään muista hallituksen kokoonkutsussa mainituista asioista.

13 §
 Jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti esittämänsä asian käsittelyä varten vaatii, tulee hallituksen kutsua yhdistys ylimääräiseen kokoukseen. Kokouskutsu toimitetaan samoin kuin kevät- ja syyskokouksiin, mutta vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.

14 §
 Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin. Jos pyydetään suljettua äänestystä, on sellainen toimitettava. Yhdistyksen kokouksissa tehdyistä ehdotuksista ja päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Sen tarkastavat ja oikeaksi todistavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat tai se on yhdistyksen itsensä hyväksyttävä.

Pöytäkirjaan otetaan asiat sillä kotimaisella kielellä, jolla ne esitetään.

15 § 
Tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

16 §
 Toiminnantarkastajan tulee tarkastettuaan tilit ja kassan jättää tarkastuksesta hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta tarkastuskertomus ja lausunto vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

17 §
 Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään syys- tai kevätkokouksessa. Näiden päätösten tekoon vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta annetuista äänistä.

18 §
 Jos yhdistys hajaantuu, lahjoitetaan sen varat johonkin yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen, josta purkamiskokouksessa päätetään.

19 § 
Muissa kohdin ovat yhdistyslain määräykset voimassa.

Permanent link to this article: http://www.suomensaksanopettajat.fi/saannot/